Jesień możliwości

Jesień możliwości
Tytuł projektu:

Jesień możliwości

Numer projektu:

RPPM.06.02.02-22-0100/20

Lider projektu:

Fundacja Instytut Wiedzy i Kompetencji
ul. Mikołaja Reja 5/7, 81-441 Gdynia

Partnerzy projektu
Czas realizacji projektu:

2020-08-03 – 2021-07-31

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego seniorów, a także stworzenie warunków do aktywnej integracji. Projekt służy przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz marginalizacji seniorów.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 50 seniorów - 30 kobiet i 20 mężczyzn powyżej 60 roku życia, są to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.W ramach projektu zostanie założony Klub Seniora: miejsce spotkań osób starszych, którego celem będzie przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

Wszystkie działania realizowane podczas trwania projektu ukierunkowane są na zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami przewlekłymi i ich opiekunów.

Wartość projektu:

783 038,75 zł

Dofinansowanie:

743 886,81 zł