Jesień możliwości 2

Jesień możliwości 2
Tytuł projektu:

Jesień możliwości 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora

Numer projektu:

RPPM.06.02.02-22-0051/22

Lider projektu:

Magdalena Majewska “Aquama”
al. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Partnerzy projektu:
Źródło finansowania:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Czas realizacji projektu:

od 2022-01-15 do 2023-06-30

Cel projektu:

Celem projektu jest poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego seniorów po okresie pandemii COVID-19, a także stworzenie warunków do aktywnej integracji. Projekt służy przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu oraz marginalizacji seniorów.

Grupa docelowa:

Wsparciem zostanie objętych 30 seniorów z Gdyni, Sopotu i Rumi - 17 kobiet i 13 mężczyzn powyżej 60 roku życia (w tym 5 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności). Są to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. W ramach projektu zostanie założony Klub Seniora: miejsce spotkań osób starszych, którego celem będzie przeciwdziałanie osamotnieniu i marginalizacji osób starszych.

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:
Wartość projektu: 504062,60 zł
Dofinansowanie: 453656,34 zł

Trwałość rezultatów projektu:

Trwałość projektu “JESIEŃ MOŻLIWOŚCI 2 - stworzenie nowych miejsc dziennych usług opiekuńczych w ramach klubu seniora” (RPPM.06.02.02-22-0051/22) zostanie zapewniona przez okres 20 miesięcy (01.07.2023-28.02.2025).

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu będzie wynosić 30.

Trwałość zostanie zapewniona poprzez utrzymanie przez wnioskodawcę oraz partnerów wspartych w ramach projektu miejsc świadczenia usług społecznych rozumianych jako miejsca w Klubie Seniora Jesień Możliwości.

Beneficjenci zostali poinformowani o możliwości kontynuacji otrzymanego wsparcia.