Morze możliwości

Morze możliwości
Tytuł projektu:

Morze możliwości

Numer projektu:

POWR.04.02.00-00-0006/20-04

Lider projektu:

Aquama - Magdalena Majewska ul. Jana Pawła II 3, 81-345 Gdynia

Partnerzy projektu
Źródło finansowania

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój; IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa; 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej

Czas realizacji projektu:

2021-06-01 – 2021-09-30

Cel projektu:

Podniesienie kompetencji kluczowych i zawodowych grupy 35 osób (27 kobiet i 8 mężczyzn) pracujących na rzecz pieczy zastępczej na terenie Rumi, Sopotu oraz Gdańska przy wykorzystaniu współpracy ponadnarodowej- wizyty studyjnej poprzez wymianę doświadczeń w zakresie organizacji dobrych praktyk, obserwację metod pracy w obszarze wspierania pieczy zastępczej w kraju partnerskim - Hiszpanii.

Grupa docelowa:

Wnioskodawca kieruje działania projektowe do grupy 35 osób działających na rzecz pieczy zastępczej: 27 kobiet i 8 mężczyzn w tym 1 osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności ruchowej. Podziału na płeć dokonano ze względu na wysoką feminizację zawodu.

Osoby objęte wsparciem projektowym pracują na co dzień z podopiecznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych w Rumi, Sopocie, Gdańsku, członkowie grupy docelowej pracują z dziećmi i młodzieżą z pieczy zastępczej w przedziale wiekowym 11-21 lat.

Wśród grupy docelowej przeważają wychowawcy bezpośrednio pracujący z dziećmi z placówek opiekuńczo-wychowawczych (27 osób), trenerzy sportowi prowadzący regularne treningi dla podopiecznych (3 osoby) ,nauczyciele prowadzący regularne zajęcia wyrównawcze dla placówek opiekuńczo-wychowawczych (4 osoby).

Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

Mobilność ponadnarodowa z elementami job shadowingu w Hiszpanii dla 35 członków grupy docelowej.

Program obejmuje wizyty w następujących organizacjach:

Wartość projektu:

417 536,00 zł

Dofinansowanie:

405 009,90 zł